Socijalno neprihvaćeno dete – načini identifikacije, uzroci i posledice

Центар за развој потенцијала деце и младих ”Play” у циљу подизања компетенција запослених у предшколским установама за рад са социјално неприхваћеном и децом са потешкоћама у адаптацији, организује семинар:

                

                              Социјално неприхваћено детe

                   – начини идентификације, узроци, последице

 

 

Семинар је акредитовани као  програм стручног усавршавања запослених у образовно-васпитним установама за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. годину  код Завода за унапређење образовања и васпитања, траје 1 дани носи 8 бодова

Каталошки бројеви: 439

Компетенција: К3 – компетенције за подршку развоју личности ученика (детета).

Приоритет: П4  стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Трајање: 1 дан (8 сати)

Циљна група: васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи

Број учесника:  30

Цена: за групу од 30 учесника 50 000 динара, плус трошкови пута и смештаја уколико се одржава изван Новог Сада

 О семинару:

Циљеви програма:

Основни циљеви су усмерени на упознавање са проблемима (не)прихваћености деце из група у ризику од стране вршњака, као и последица које социјална искљученост са собом носи за неприхваћено дете и групу којој припада. Такође обухватају и професионално оснаживање запослених за примену активности и техника за укључивање социјално неприхваћене деце у вршњачку групу, с акцентом на децу из рањивих група.

 

Специфични циљеви:

 • Упознавање учесника са основним дечјим потребама, појмовима вулнерабилност и резилијентност;
 • Упознавање учесника са потенцијалним узроцима неприхваћености деце из група у ризику;
 • Представљање могућих индикатора и показатеља дискриминације и одбацивања ове деце, али и деце која на први поглед нису у ризику од неприхваћености (нпр. даровита деца);
 • Упознавање са начинима препознавања и дискриминације социјално неприхваћеног детета у вршњачкој групи;
 • Представљање различитих начина процене социјалног статуса деце у групи уз помоћ техника које мере групну кохезију и групну динамику, као и начинима праћења промена у социјалној прихваћености деце;
 • Упознавање са последицама које са собом носи социјална неприхваћеност и дискриминација за дете које је изоловано од стране вршњака, као и за саму групу;
 • Подизање степена осетљивости учесника за препознавање и разумевање емоција и емоционалних реакција детета које је изложено дискриминацији и одбацивању од стране вршњака;
 • Упознавање учесника са вештинама којима се развија однос поверења и прихватања између детета и васпитача/учитеља;
 • Упознавање учесника са активностима и техникама интеграције социјално неприхваћеног детета у вршњачку групу – практичне игре и активности;

 

Теме програма:

 • Социјална дискриминација и психологија толеранције;
 • Потенцијалне последице социјалне неприхваћености деце у групи вршњака;
 • Технике идентификације социјално неприхваћене деце
 • Емоционалне реакције социјално неприхваћеног детета;
 • Стереотипи и предрасуде професионалаца о ”типичном” понашању и постигнућима деце из осетљивих група, с посебним освртом на децу из ромске популације и децу са сметњама у развоју;
 • Кооперативност и кохезија групе, игре и активности за подршку детету у процесу интеграције у вршњачку групу;
 • Интеграција социјално неприхваћеног детета у вршњачку групу – практични примери

 

Аутори и реализатори програма:

 1. доц. др Владимир Михић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за психологију
 2. Тијана Карић, докторант, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за психологију
 3. Катарина Мајкић, педагог, „Центар за развој потенцијала деце и млади-Play centar“, Нови Сад
 4. Доц. др Јелица Петровић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за психологију

 

 • Цена семинара је 50.000, 00 динара, плус путни трошкови и смештај за 2 реализатора семинара
 • У цену су урачунати материјали за учеснике
 • У цену нису урачунати освежење и путни трошкови за учеснике

 

Контакт за информације и пријаве за семинар:

Тијана Карић: tijanakaric.psi@gmail.com и  playcentar.ns@gmail.com

Катарина Мајкић: 063 580 377

Тијана Карић: 062 260 991