Priprema deteta i porodice za sudski postupak

Usluga podrazumeva psihoedukaciju deteta pre davanja iskaza u sudskom postupku i uključuje :
1. Upoznavanje deteta sa licima koja učestvuju u postupku i njihovim ulogama
2. Upoznavanje deteta sa njegovim pravima i obavezama prilikom davanja iskaza
3. Izgledom prostora u kom se daje iskaz
4.Upoznavanje sa mogucim psihološkim reakcijama i dinamikom oporavka nakon svedočenja
5. Prorada tehnika relaksacije