Bojana Tankosić

Bojana Tankosić je 2013. završila Filozofski fakultet, odsek za psihologiju na Univerzitetu u Novom Sadu i stekla zvanje master psihologa. Nakon završenih studija, obavila je pripravnički staž na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, nakon čega je položila stručni ispit za obavljanje poslova u zdravstvenoj zaštiti u Ministarstvu zdravlja. Tokom obavljanja pripravničkog staža u “Dečijoj bolnici” bila je i volonterski aktivna u Dečijem kreativnom centru “Kornjačice” gde se takođe bavila decom i radila na razvoju njihovih kreativnih potencijala i podsticanju kognitivnih i emocionalnih veština. Od 2014. godine angažovana je u Ustanovi za decu i omladinu “Dr Milorad Pavlović” u Sremskoj Kamenici. Bavi se pružanjem podrške biološkoj porodici kroz obavljanje posla Porodični saradnik, na čijoj se  implementaciji u sistem usluga socijalne zaštite radi duži niz godina uz podršku resornog ministarstva, odnosno Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pored toga, Bojana obavlja posao psihologa na projektu “Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema socijalne zaštite i pravosuđa u Srbiji” koji finansira UNICEF a okviru “Jedinice za podršku deci žrtvama ili svedocima u krivičnom postupku” gde pruža podršku deci u vidu pripreme za saslušanje, podrške pri saslušanju, obavlja forenzičke intervjue na zahtev tužilaštva itd. Prošla je brojne edukacije u cilju obavljanja ovih poslova, a svoje usavršavanje je nastavila dalje kroz pohađanje  interdisciplinarnih specijalističkih studija “Prava deteta” na Pravnom fakultetu u Zagrebu. O onome šta radi, voli i da piše, kako bi dala svoj doprinos struci i nauci. Objavila je nekoliko radova u časopisima od nacionalnog značaja poput Temide i Socijalne politike. Bila je ne samo pasivan, već i aktivan učesnik različitih nacionalnih i međunarodinh kongresa. Na konferenciji UNICEFA „Prekinuti krug isključenosti: jačanje porodica koje žive u višestrukoj deprivaciji“ gde je govorila na temu: „Zastupanje porodice u loklanoj zajednici. Osnaživanje porodice da reaguje na diskriminaciju“. Na konferenciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu govorila je o uspostavljanju usluge porodični saradnik na regionalnom nivou. Potom na konferenciji Viktimolokog društva Srbije – Bezbednost i viktimizacija: „Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava“ govorila je o prvim postignućima Jedinice za podršku deci žrtvama u krivičnom postupku na teritoriji Republike Srbije. Bila je organizator okruglog stola: „Zaštita dece žrtava ili svedoka u krivičnim postupcima – razmena iskustava u praksi“ u ustanovi iz koje potiče…

Zainteresovana je za rad sa decom i dečija prava o čemu svedoči njeno kontinuirano angažovanje u različitim ustanovama i na različitim projektima kojima je u fokusu interesovanja dete.